Vad gör man när hantverkaren fakturerar mer än överenskommet?

Det innebär oftast en stor investering att anlita en hantverkare för att utföra arbete i ditt hem. Men vad gör man när kostnaden för det arbete som utförts överstiger det överenskomna priset?

Vi kommer idag att gå igenom allt från att förstå varför detta kan hända, till att ta reda på vilka åtgärder du kan vidta om du hamnar i denna situation – oavsett om du redan har eller planerar att anlita en hantverkare (t.ex. målare Lidingö eller någon annanstans i vårt avlånga land) så hoppas vi att dagens artikel kommer vara till god hjälp för dig.

Kontrollera vad som står i avtalet

När du står inför en oförväntad faktura från din hantverkare är det första steget att noggrant granska avtalet ni ingick i början av projektet. Detta dokument är kärnan i er affärsrelation och det som i slutändan avgör vad som är rättvist och rätt enligt lag.

I avtalet ska det tydligt framgå vilka arbeten hantverkaren förbundit sig att utföra, vilka material som ska användas, och viktigast av allt, hur mycket du som kund ska betala för dessa tjänster. Det bör även specificeras vilken typ av betalningsplan ni kommit överens om. Detta kan vara en fast summa, en timlön, eller en kombination av båda.

Om ni kom överens om ett rörligt pris, där den slutliga summan beror på arbetsinsats och materialkostnader, kan det vara så att ni ändå diskuterade ett ungefärligt pris. Även om detta inte är juridiskt bindande, ger det en bra indikation på vad du som kund kan förvänta dig att betala.

Kom ihåg att det avtal du och hantverkaren accepterat är det som gäller, och att det är viktigt att alla detaljer är tydliga och väl dokumenterade. Om det finns oklarheter i avtalet eller om du känner dig osäker på vad som faktiskt överenskommits, kan det vara lämpligt att söka juridisk rådgivning.

Vad gör man om man inte skrivit avtal?

Om du inte har skrivit ett avtal med hantverkaren, eller om du inte kan hitta prisuppgifterna i det befintliga avtalet, bör du betala ett pris som anses rimligt för det utförda arbetet. Det är viktigt att notera att bevisbördan för vad som anses vara ett rimligt pris ligger hos hantverkaren, eftersom det är den personen eller företaget som kräver betalning.

Är det så att du anser att fakturan är orimligt hög finns det två huvudsakliga alternativ att överväga. Det första är att betala det pris som du anser vara rimligt och utelämna den del som du anser vara orimlig. Samtidigt som du betalar denna summa bör du meddela hantverkaren att du protesterar mot den övriga delen av betalningen och förklara varför du vägrar att betala den. Du bör helt enkelt skriftligt informera om att du bestrider den övriga delen och då även motivera det som sagt.

Det andra alternativet är att betala fakturan under protest. Detta innebär att du betalar hela fakturan som vanligt, men samtidigt informerar hantverkaren om att betalningen sker under protest och att du inte anser att hantverkaren har rätt till full betalning. Efter att du har betalat under protest kan du sedan driva ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Efter att du har gjort detta, rekommenderas det att du väntar i 30 dagar för att se om hantverkaren uppfyller dina krav eller ger dig ett svar. Om inget svar kommer, kan ARN ta beslut om huruvida du har rätt att få tillbaka pengarna.

Vilka rättigheter har man som konsument?

Som konsument har du flera rättigheter när du anlitar en hantverkare. Enligt Konsumenttjänstlagen (KtjL) 4 § har hantverkaren en skyldighet att tillvarata dina intressen som konsument och samråda med dig i den mån det behövs och är möjligt. Det innebär att hantverkaren är skyldig att informera dig om eventuella risker med uppdraget, olika alternativ och deras potentiella konsekvenser för dig, både ekonomiskt och praktiskt.

Ifall hantverkaren inser att priset kan komma att bli betydligt högre än vad du som konsument räknat med, har hen en skyldighet att avråda dig från att utföra arbetet. Om du ändå väljer att fortsätta med arbetet, bör detta dokumenteras skriftligt för att undvika missförstånd i framtiden.

En annan viktig rättighet som konsument är att i första hand gäller det pris som ni har avtalat om. Ifall ni har avtalat om ett definitivt pris är det alltså detta som gäller. Om ni istället har avtalat om ett ungefärligt pris får det ungefärliga priset max överstigas med 15%. Detta skyddar dig som konsument från att hamna i en situation där du plötsligt står inför en oväntat hög kostnad.

Det är viktigt att du som konsument är medveten om dessa rättigheter för att kunna skydda dig mot eventuella överraskande kostnader och försäkra dig om att du får den tjänst du har betalat för.